Handledning

Kontakt

Kris- och personalstöd

Ett kris- och personalstödsavtal med Framnäsgruppen innebär att personal och ledning kan ges professionell hjälp med arbetsrelaterade och/eller privata problem. Syftet är att förebygga ohälsa hos medarbetaren och i sin förlängning sjukskrivning vilket i sin tur drabbar företaget hårt. Med Personalstödet blir det enkelt för medarbetarna att ta hjälp och förhindra att problem förvärras och att arbetsförmågan sätts ner.

Krisstöd

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om psykosocialt stöd till personal. Stöd i samband med akuta krissituationer – privat eller på arbetsplatsen.

Tjänsten Krisstöd ger företaget ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp och stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd överensstämmer med arbetsmiljöverkets föreskrifter i ”Första hjälpen och Krisstöd AFS1999:7” vilka företaget är skyldig att följa. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Personalstöd

Ett hjälpsystem via telefon eller personligt möte, där man får stöd ang. t.ex. samarbetsfrågor och konflikthantering.

Genom tjänsten Personalstöd kan företaget erbjuda sina anställda ett lättillgängligt hjälpsystem med telefonvägledning eller personligt samtalsstöd stöd i privata angelägenheter som påverkar medarbetarens arbetsförmåga. Stödet kan också innebära att personalgruppen får hjälp att reda ut interna konflikter eller samarbetssvårigheter eller annat som ligger som hinder för att personalgruppen ska utvecklas och kunna använda sin fulla potential. Överenskommelse om personalstödsinsats sker alltid mellan aktuell chef och Framnäsgruppens personalstödssamordnare. Personalstöd kan ske inom en vecka från det att förfrågan har inkommit.

Exempel på effekter vid nyttjande av Personalstöd

  • Arbetsförmågan hos de anställda ökar
  • Närvaron på arbetsplatsen ökar-sänkt sjukfrånvaro
  • Bättre arbetsklimat-färre konflikter
  • Organisationen är bättre förberedd för kriser och svårigheter
  • Uppskattad personalförmån till låg kostnad

Handledning

Vi erbjuder grupphandledning och individuell handledning för anställda inom alla typer av verksamheter i offentlig sektor samt privata organisationer.

Framnäsgruppens handledare har lång erfarenhet av handledning och är specialiserade inom olika områden.

All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

När vi startar ett handledningsuppdrag går vi tillsammans igenom förväntningar och målsättning. För att säkerställa kvalitén har vi kontinuerliga utvärderingar av uppdragets genomförande.

Våra handledare

Kajsa Kanrell

Kajsa är utbildad som KBT terapeut, familjeterapeut och handledare. Har även coachutbildning, är mindfulnessinstruktör och auktoriserad familjerådgivare. Mångårig och bred erfarenhet av terapeutiskt arbete inom socialtjänst, landsting, familjerådgivning och privat verksamhet.

Susan Hanshoff

Är legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare med mångårig erfarenhet av familjebehandling. Susan är särskilt kunnig på våld i nära relationer, tonårsproblematik och intensiv-vårdsbehandling på hemmaplan.

Marie Gladh

Är magister i specialpedagogik och professionell samverkan. Hon erbjuder pedagogisk handledning till skolpersonal. Är specialiserad på hemmasittande barn och unga, men arbetar med alla typer av skolsvårigheter. Är medförfattare till böckerna Tillbaka till Skolan och Saknad i Skolan.

Lisa Koser

Lisa Koser är legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare och har magisterexamen både inom psykoterapi och socialt arbete. Hon har lång erfarenhet inom familjerådgivning och har både undervisat i ämnet samt publicerat en rad artiklar om det.

Lennart Melander

Sedan 1989 har Lennart arbetat med familjerådgivning, parsamtal och psykodynamisk psykoterapi för vuxna, unga vuxna och tonåringar. Är utbildad handledare genom svenska kyrkan och är specialiserad inom missbruks- och medberoende området samt relationer.

Liselotte Sandman

Liselotte Sandman har lång erfarenhet av grupp- och enskild handledning, chefshandledning samt organisationsutveckling. Hon är diplomerad psykosocial handledare, magister i organisation- och ledarskap, speciallärare samt ämneslärare specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Liselotte har ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt.

Mia Garphult

Mia Garphult är socionom och handledare. Som tidigare VD för Framnäsgruppen har hon en stor erfarenhet av chefskap. Hon är även gedigen erfarenhet av att handleda både ledningsgrupper och arbetsgrupper samt kris- och konflikthantering inom privat och offentlig sektor.

Suzanne Gieser

Suzanne är legitimerad psykoterapeut och en erfaren handledare. Hon har arbetat med inriktning mot kris och trauma samt konflikthantering i grupper. Hon har även lång erfarenhet av undervisning och utbildning.

Chefscoachning

Som chef behöver man ibland ett eget forum för reflektion och personlig utveckling i yrkeslivet.

Coaching är en resultatinriktad metod för att hjälpa chefer och arbetsledare att utveckla sitt ledarskap på ett personligt plan. Det finns många vinster med att bli trygg i sin ledarskapsstil och därmed undvika onödig osäkerhet vid beslutfattande.

Vi kan också anlitas i situationer där chefen tillfälligt behöver bolla ett personligt yrkesmässigt dilemman eller hantera en situation som kräver akut ställningstagande.

Fyll i blanketten om du intresserad av att bli ett familjehem eller kontakta oss gärna för frågor så berättar vi mer.

 

 

 

 

 

 

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss