Boende

Kontakt

Skyddat boende

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi tar emot både planerade och akuta placeringar. Du når oss dygnet runt på 073-258 98 99 eller skarven@framnasgruppen.se

Verksamhetsbeskrivning

På våra boenden arbetar kvalificerade boendestödjare samt terapeutisk expertis. Personalen har spetskompetens inom familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet och har lång erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. Verksamheterna är bemannade dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende.

Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje persons behov av stöd och hjälp.

Riskbedömningar

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och HCR-20. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

På boendet

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består dels av små lägenheter och dels av gruppboende där man delar på gemensamma utrymmen så som kök, vardagsrum och badrum. Boendena har tillgång till gym och lekrum. Vi tar emot husdjur i avsedda lägenheter/rum.

Varje placerad våldsutsatt person hos Framnäsgruppen blir tilldelad en samordnare. Samordnarens roll är att följa upp den våldsutsattas mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal. Den placerade har tillgång till samtalsterapeut en till två gånger i veckan inom Framnäsgruppens regi för samtal utöver de stödsamtal som personalen svarar för.

Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren utföra trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet, sociala intensivutredningar och övrigt kompetens som tillfrågas.

Barn i boendet

Det är väl känt att barn far mycket illa i situationer där en förälder utsätts för våld. Det är även bevisat att utan rätt insatser för både barn och förälder riskerar barn som bevittnat våld få bestående men. Det är därför självklart att vi inte bara välkomnar barn utan också erbjuder speciella insatser för dem.

När en förälder med barn placeras på boende tillsätter placerande socialtjänst en barnhandläggare som skall utreda situationen för barnet. Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov. På våra boenden lägger vi stort fokus på föräldraskapet och relationen inom familjen. Vi har samtalsstöd både för barn och för vuxna. Vi erbjuder pedagogisk barnverksamhet och vid en längre vistelse skrivs barn in i närbelägen skola eller förskola. Det finns också möjlighet att köpa till extra insatser så som Trappan-samtal.

Trygghet och säkerhet

Att alla ska känna sig trygga på våra boenden är en grundsten. Boendena är utrustade med skalskydd och lokala säkerhetsföreskrifter och har väl inarbetade säkerhetsrutiner. Det viktigaste arbetet består dock i förebyggande åtgärder. För att de ska lyckas krävs att den boende är en samarbetspartner i sin egen säkerhet. Det finns därför några regler som måste följas vid en placering hos oss. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för sin egen skull utan också för andra medboendes skull.

  • Ej röja vistelseadress till någon
  • Begränsning av sociala medier
  • Byta telefon/telefonnummer
  • Adressändra
  • Ansöka om sekretessmarkering
  • Delta i säkerhetssamtal med Framnäsgruppens säkerhetsansvarige

Välkommen att kontakta oss:

073-258 98 99
skarven@framnasgruppen.se

Stöd- och träningsboende för ungdomar och vuxna

Framnäsgruppen AB erbjuder stöd och träningsboende för personer som har behov av att ta nästa steg i processen.

Framnäsgruppen ser alla placeringar utifrån ett holistiskt perspektiv. Allt utgår från den enskildes behov. Erfarenheten visar att boenden som flyttar mellan olika typer av boendeinsatser riskerar att

få börja om. Vårt uppdrag är kunna erbjuda olika typer av lösningar, baserat på den enskildes behov.

Man kan antingen placeras direkt i ett av våra stöd och träningsboenden, eller så kan en sådan placering ske inom ramen för en planering som har inletts i något av våra andra boenden.

Vår verksamhet riktar sig mot personer som av olika skäl behöver en ny geografisk placering, och en säkerhetsbedömning ingår även i våra stöd och träningsboenden.

I stöd- och träningsboende kan den enskilde erbjudas stöd i form av kontaktperson/samordnare men även mer kvalificierad kris och samtalsstöd om det bedöms nödvändigt. Vår specialistenhet kan även tillgodose behov som terapi och liknande som en tilläggstjänst.

Välkommen att kontakta oss:

076-707 85 38
skarven@framnasgruppen.se

Boendestöd

Framnäsgruppen bedriver boendestöd i våra stöd- och träningslägenheter. Det är en tjänst som vi anpassar till den enskildes och socialtjänstens behov. Vår personals profil innebär att vi kan matcha alla önskemål. Vi kan tillhanda hålla boendestöd om det har funnits en hotbild, om det finns en psykiatrisk eller missbruksbakgrund. Verksamheten riktar sig till både ungdomar och vuxna.

Familjehem

Vi erbjuder följande insatser

Framnäsgruppen har ett mindre antal förstärkta familjehem för att kunna stödja vår
öppenvårdsverksamhet med placeringar i samband med FFV, Förstärkt FamiljehemsVård. Familjehemmen handleds särskilt för att arbeta resursstärkande mot ursprungsfamiljen. Syftet med vårt förhållningssätt är att verka för att ungdomen ska kunna flytta hem, om så är möjligt, eller att hen ska kunna leva fullgott liv självständigt liv om det är planeringen för den enskilde. Våra familjehem har även möjlighet att ta emot även andra placeringstyper, exempelvis ungdomar som varit utsatt för våld eller hot om våld i hemmet eller om de har behov av skydd på grund av hedersproblematik.

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss